• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Chúng Sanh đến cõi Ta Bà, thoạt đến thoạt đi, từ vô thỉ kiếp cho đến nay, số lần đến đi không sao kể xiết. Cứ mỗi lần đến thì lại xảy ra không chuyện nhỏ thì cũng chuyện lớn, Chúng Sanh gây tạo nhiều xích mích, nhiều phiền toái, thậm chí nhiều máu đổ với người chung quanh; khi ra đi thì bỏ lại sau lưng mình biết bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu oan trái. Đó là chưa kể, mỗi khi hiện diện ở cõi Ta Bà, Chúng Sanh phải đối mặt với biết bao nhiêu Oan Gia Trái Chủ tìm đến để đòi lại những món Nợ năm xưa.

Chúng Sanh không thể thanh toán nợ nần cho các Oan Gia Trái Chủ bằng cách trả tiền mặt, hay chuyển khoản ngân hàng, cũng không thể đem cầm cố đất đai, nhà cửa để trừ NỢ được. Chúng Sanh chỉ có thể duy nhất dùng phương cách SÁM HỐI để làm cho tiêu trừ những Món Nợ Nghiệp Chướng mà thôi!


+ 35