• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Trì Chú

Nghi Thức Siêu Độ

Người chủ lễ sẽ hướng dẫn để cho hương linh trì 3 câu Chú dưới đây nhiều chừng nào tốt chừng nấy!

1. Chơn Ngôn Siêu Độ Cho Hương Linh

Âm: HA-ANH CA THU SHU PHU!

Vong linh thật sự cần cái gì? Vong linh cần được nhẹ nhàng để ra đi. Nếu người chủ lễ không biết một cách rất rõ ràng ý muốn của vong linh, và đạt chưa đến được một cách sâu rộng ý muốn đó, thì vẫn có thể giúp cho vong linh được nhẹ nhàng, cởi bỏ những khúc mắc, mà tiếp tục đi theo nghiệp của mình.

Người chủ lễ đem hết tâm lực của mình cùng với vong linh trì câu Chú này, giúp cho vong từ từ thấm lần … thấm lần. Câu Chú có tác dụng là giúp cho vong linh được nhẹ lần … nhẹ lần để ra đi.

2. Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Tiếng Phạn: OṂ MAṆI PADME HŪṂ

Tiếng Việt: ÁN MA NI BÁT DI HỒNG

Lục Tự Đại Minh rất là mạnh, công năng của câu thần Chú này có tính cách dời non, lấp biển, Vị chủ lễ cũng như hương linh đều rất cần trì câu Chú này để giúp Trí Huệ phát sáng. Vong linh trì Lục Tự Đại Minh xem như là đốt lên một điểm sáng, rồi từ đó tỏa rộng ra, không khác một ánh lửa, và đồng thời Trí Huệ được phát sáng, giúp cho hương linh cảm thấy ấm áp, phân định được mọi sự việc chung quanh mình, và thâm nhập được lời giảng Pháp của chủ lễ.

3. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Tiếng Việt:

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha: A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Tiếng Phạn:

Namo amitābhāya, tathāgatāya. Tadyathā: Amṛtodbhave, amṛta siddhaṃbhave, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta, gamine gagana, kìrtti kare svāhā.

Cách đọc theo tiếng Phạn:

Nam mô a mi ta ba da, thách ta ga ta da. Tách da tha: A mia tô út pha wê, a mia ta xăm pha wê, a mia ta vi ca ranh tê, a mia ta vi ca ranh ta, ga mi ni ga ga na, kia ti ca ri soa ha.

 

Người hay trì tụng Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú sẽ được Đức A Di Đà Phật thường trụ trên đỉnh đầu của người ấy, ngày đêm ủng hộ, không để cho oan gia được dịp thuận tiện hãm hại, đời thường an ổn, sau khi mạng chung, được tùy ý vãng sanh.

Người chủ lễ cần hướng dẫn cho vong linh trì thần Chú này thật nhiều, kèm với niệm Phật thật nhiều, để cơ hội được vãng sanh càng lên cao hơn.


+ 18