• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Jun 28 2015

Phá Thai

Autumn Sunshine - Long Tran - 83921655 Autumn Sunshine - Long Tran - 83921655

Phá thai là một nan đề lớn không riêng cho một Quốc gia nào, mà đó chính là một bài toán khó cho toàn thể chúng sanh trong cõi Ta Bà.

Việc giải đáp bài toán này có liên quan rất nhiều đến:

  1. Cơ hội làm NGƯỜI của một vong linh.
  2. Sự thấu hiểu thế nào là Nghiệp Lực và tương quan Nghiệp Lực giữa các chúng sanh.
  3. Việc siêu thoát của một vong linh và làm thế nào để giúp cho vong linh siêu thoát.

+ 134