• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Phân Chia Thần Thức

Jun 02 2014
Way to Paradise - Kilian Schonberger - 41071742 Way to Paradise - Kilian Schonberger - 41071742 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Trong sáu nẻo luân hồi, tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một thần thức khi bị đọa vào nẻo súc sanh thì trọn nguyên thần thức đó thác sinh vào một súc sanh, hay có sự phân chia thần thức thành nhiều phần, mỗi phần đi vào một súc sanh khác nhau và điều này đã tạo nên sự ngu si cho loài súc sanh? Kính xin Sư Phụ từ bi giảng rõ.

Tại sao một thần thức bị đọa vào súc sanh? Là vì thần thức đó đã đắm chìm vào chữ Si. Tại sao thần thức đó đã đắm chìm vào chữ Si?

Si có nghĩa là tâm mê muội, tối mò mò, không ánh sáng, làm những điều không đúng, như một người quờ quạng trong bóng tối. Cái gì đã khiến cho người đó phải rơi vào cái vực tối tăm như vậy? Đó chính là lòng THAM! Càng tham luyến nhiều chừng nào thì sẽ càng dễ dàng bước vào chữ Si chừng nấy! Vì tham cho nên không bao giờ từ bỏ làm những điều không tốt đẹp, càng ngày trí huệ càng lu mờ, không khác ngọn đèn leo lét, tâm trí mờ ảo để rồi cuối cùng bước vào vực thẳm tối tăm.

Khi một thần thức với một tâm trí mù mờ, tối đen, bước vào thân xác của một con vật thì chỉ thần thức đó với con vật đó mà thôi. Thần thức đó không có một chút thần thông nào để có thể tự phân chia thành từng mảnh một để bước vào trong nhiều con vật được.

Con nên nhớ: một con vật chỉ chứa một thần thức mà thôi! Nếu con vật đó còn chút duyên may thì sẽ gặp được thiện tri thức dẫn dắt và giúp đỡ để phá cái Si. Và khi đã mãn thân súc vật rồi, thần thức có được một chút ánh sáng trí huệ để có thể đi về một cõi nào đó tùy ở nghiệp kế tiếp của mình.

Thầy có thể khẳng định với con rằng: không hề có việc thần thức tự phân chia ra làm nhiều thần thức nhỏ ở trong thân xác của nhiều con vật cùng một lúc.


+ 110