• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Đầu Mối Của Nghiệp Chướng

Jul 12 2013
Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 500px

Đầu mối của nghiệp chướng là sự bất cần. Chính vì sự bất cần cho nên không thể lắng nghe được những lời đúng, những lời khuyên. Vì vậy, mới sanh ra những chuyện không hay. Chớ nếu nghe theo lời đúng, lời khuyên, thì làm gì có việc những chuyện không hay xảy tới?

Cho nên, điều quan trọng vô cùng, vô cùng, Thầy nhắc lại là rất quan trọng... muốn được kết quả tốt đẹp trên đường tu tập, phải hiểu cho thấu đáo vòng nghiệp lực; vì một khi không hiểu được thấu đáo, thì không phá được nó. Nếu không phá được nó, thì khó lòng mà tiến lên cao được nữa. Dù cho có may mắn được về cõi Cực Lạc, cũng vẫn phải chấp nhận một phẩm rất thấp, rất thấp. Cho nên, đã quyết tâm tu tập, đã phát nguyện tu tập, thì phải ráng cố gắng hiểu cho thật thấu đáo vòng nghiệp lực thì mới có thể thoát được những nghiệp chướng quá nặng nề.

Thầy rất mong con hiểu thật rõ, thật sâu sắc những điều thầy vừa nói, để có thể giúp được cho chúng sanh nào phát tâm muốn tìm về Phật Pháp, quyết lòng tu tập. Như vậy, thì kết quả mới có thể được như ý.

Nghiệp lực của một người, Thầy biết rất khó mà kiểm soát nó. Tuy nhiên, người tu tập chân chánh phải tự mình luôn luôn kiểm soát nghiệp lực để biết được lúc nào nó đến, lúc nào nó đi. Một khi mình đã hiểu rõ một cách ngọn ngành như vậy thì dù cho nó đến hay dù cho nó đi, cũng vẫn là một việc không có gì phải đáng lo đáng ngại. Vì sao? Vì tự nơi mình, mình đã biết nó sẽ đến, và mình cũng tự biết nó sẽ đi. Lúc nào mình cũng vẫn ở thế như như bất động, thì dù nó đến hay nó đi cũng không bị ảnh hưởng. Còn một khi mình không chuẩn bị cho Tâm, Ý và Tánh, thì mình sẽ không cảm giác được khi nó đến hoặc khi nó đi.

Con cần phải tư duy để nhận chân ra được tất cả mọi vật, mọi việc trên đời, chung quanh mình, trước mắt mình, một cách sâu sắc và có ý nghĩa. Để từ đó, mình hành sử mọi việc được nhiều tế nhị hơn.


+ 119