• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Oct 01 2017

Bồ Tát Giới

Kính bạch Sư Phụ,

Thông thường, một người mới bước chân vào đường tu tập hay được khuyên nên thọ Ngũ Giới. Sau một thời gian làm quen với việc tu tập, hành trì những nghi thức tu tập, đọc pháp, tu duy pháp, thâm nhập pháp, áp dụng được pháp vào đời sống, họ tiến lên một bước cao hơn trong việc thọ giới. Một đẳng cấp Giới Luật mà đa số Phật Tử hiện nay rất trọng vọng và ưa thích được thọ trì, chính là BỒ TÁT Giới.

Kính xin Sư Phụ từ bi giải thích cho con được rõ: thế nào là Bồ Tát giới và có phải là thọ giới luật Bồ Tát để được trở thành Bồ Tát ở Cực Lạc hay không?

Thọ giới có nghĩa là nhận giới, nhận những sự cấm đoán để không làm việc này hay không làm việc kia.

Thọ Ngũ Giới là nhận chịu một sự cấm đoán trong 5 điều.

Thọ Bồ Tát giới là nhận cái việc bớt đi quyền lợi của mình để ban phát, chia sẻ lại cho người khác.

Thọ Tỳ Kheo giới là nhận chịu bỏ đi gần hết tất cả những quyền lợi của mình để chỉ làm lợi cho kẻ khác.

Nói một cách khác đi, người thọ Bồ Tát giới hay Tỳ Kheo giới là người “trải thân mình” để đem lại niềm vui và sự lợi ích cho kẻ khác.


+ 65