• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Jan 13 2018

Thọ Tam Quy

Một người khi quyết định chọn vị lãnh đạo tối cao cho Tâm Linh của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đó sẽ được hướng dẫn để thọ TAM QUY.

TAM QUY LÀ GÌ?

Quy có nghĩa là nương tựa.

Quy y Phật là nương tựa vào Phật.

Quy y Pháp là nương tựa vào lời giảng dạy, chỉ dẫn, dạy dỗ của Phật.

Quy y Tăng là nương tựa vào người thay mặt Phật mà hành xử vai trò lãnh đạo Tâm Linh cho Chúng Sanh.


+ 78