• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
The Last Light - Scott Smorra The Last Light - Scott Smorra

Kính bạch Sự Phụ,
Nguồn gốc của những ma chướng và tâm quái ác của chúng sanh từ đâu mà có?

Tội nghiệp cho đám "Ma" bị người đời gắn cho nhiều thứ quá! Nào là ma chướng, ma ngũ ấm, ma quái... Thật sự ra không có một con ma nào thuộc về các loại này cả! Chữ "Ma" nơi đây là một từ ngữ dùng để diễn tả tính chất xấu ác của cái "Tâm" chúng sanh.

Cái tâm xấu ác đó bắt nguồn từ nơi đâu?


+ 92
Fall Colors - Hasim Sahin - 51119388 Fall Colors - Hasim Sahin - 51119388

Việc tu tập không phải chỉ ngồi ê a. Người hiểu rõ việc tu tập là người phải biết rằng tất cả những gì chung quanh mình cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ ai cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ một hành động nào cũng đều có thể giúp mình tu tập, bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng đều có thể giúp mình tu tập!


+ 94