• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Jul 12 2013
Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 500px

Đầu mối của nghiệp chướng là sự bất cần. Chính vì sự bất cần cho nên không thể lắng nghe được những lời đúng, những lời khuyên. Vì vậy, mới sanh ra những chuyện không hay. Chớ nếu nghe theo lời đúng, lời khuyên, thì làm gì có việc những chuyện không hay xảy tới?


+ 74
Jun 22 2013
Milky Way over Las Barrancas - Jesús M. García - 42459442 Milky Way over Las Barrancas - Jesús M. García - 42459442 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Người đời thường trọng hình thức, tất cả lễ nghi cúng vong là cho người sống thấy và nghe. Muốn giúp cho vong linh, mà người bình thường không giao cảm được thì làm sao nói cho họ nghe?


Từ xưa đến nay việc siêu độ cho một vong linh rất ít ai làm cho đúng. Vì vậy, mà số vong linh được cứu vớt cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên phải biết cách thức để cứu độ vong linh, thì như vậy sẽ đem đến một phước đức vô lượng vô biên.

Muốn cho một vong linh nghe lời của chủ lễ, tôn trọng chủ lễ, thì người chủ lễ trước tiên phải có một tư cách đứng đắn. Kế đến, người chủ lễ phải biết tu tập. Một khi tu tập, là sẽ tạo cho mình một ánh hào quang. Vong linh nhìn vào, thấy rực ánh hào quang, vong linh tức khắc sẽ nghe theo.


+ 61
Jun 08 2013
Sea Motion - Vitor Ferreira 758245 Sea Motion - Vitor Ferreira 758245 500px

Một sự không định tâm, tất cả đều đổ vở...

Hãy nhìn mặt biển đang yên lặng, không một gợn sóng nào hết, có việc gì xảy ra hay không? Hoàn toàn là không. Nhưng nếu bây giờ, một cơn gió nhẹ thổi qua; cơn gió đủ nhẹ, nhưng vẫn làm cho mặt biển gợn lăn tăn. Rồi thì từng cơn gió, từng cơn gió, nơi này gợn sóng lăn tăn, nơi kia gợn sóng lăn tăn, chỗ nọ gợn sóng lăn tăn. Nhiều gợn sóng lăn tăn họp nhau lại, trong khoảnh khắc sẽ trở thành ra cơn sóng nhỏ...


+ 82
May 19 2013
Serenity - Jim Lee - 9788007 Serenity - Jim Lee - 9788007 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Có phải là nói chuyện với một thần thức, họ dễ dàng nghe và chấp nhận hơn là khi họ còn thân xác?

Đúng vậy, chúng sanh khi đã lìa thân tứ đại, chỉ còn lại thần thức rất nhẹ, nhưng sự cảm nhận rất là tinh tế. Vì vậy, cần phải có người hướng dẫn. Nhưng nhớ một điều, người hướng dẫn phải rất chân thành và đem hết tâm tư mình để cứu độ cho thần thức, thì thần thức mới có sự rung động thật sự. Nếu thần thức đó nhận ra rằng người chủ lễ không có một tư cách xứng đáng, thì cũng sẽ đâm ra khinh thường và không nghe theo.


+ 52
May 05 2013
Golden Rays Over Palouse - Zack Schnepf - 24454083 Golden Rays Over Palouse - Zack Schnepf - 24454083 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Xin Sư Phụ giảng dạy về việc siêu độ cho người chết thế nào là đúng cách?

Nói về từ ngữ siêu độ, tại sao phải siêu độ?

Chúng sanh trong cõi Ta Bà trôi lăn trong vòng sanh tử từ vô thỉ kiếp cho đến ngày hôm nay, trải biết bao nhiêu điều tốt lẫn xấu, nói nôm na là tạo nghiệp. Nghiệp lành cũng là nghiệp, nghiệp dữ cũng là nghiệp. Do đó, khi một chúng sanh lìa cõi trần, nếu trong hiện kiếp, giữ mình để không phạm vào những điều sai quấy, luôn làm điều tốt, không làm điều xấu, chúng sanh đó xem như đã làm được điều tốt đẹp phần lớn.


+ 63