• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
 • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
 • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
 • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Nghi Thức Thọ Tam Quy và Giữ Ngũ Giới Cho Người Chưa Biết Tu Tập

Nghi Thức Siêu Độ

Người chưa hề thọ Tam Quy, trì Ngũ Giới, nếu làm chủ lễ siêu độ cho vong linh thì phải theo nghi thức sau đây:

Trong buổi lễ đầu tiên, trước khi bắt tay hành lễ, người chủ lễ thắp hương đứng trước bàn thờ Phật, khấn nguyện như sau:

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. o (1 lạy)

Con tên là ____, ngày hôm nay con xin đem hết Tâm Lực của mình để làm chủ lễ siêu độ cho thân nhân của con vừa mới qua đời, hương linh tên là ____, Pháp danh ____, sanh ngày____, mất ngày____.

Cúi xin chư Phật và Bồ Tát chứng minh cho con:

 • Thành tâm Quy Y Phật o (1 lạy)
 • Thành tâm Quy Y Pháp o (1 lạy)
 • Thành tâm Quy Y Tăng o (1 lạy)

Con cũng xin phát nguyện giữ Ngũ Giới:

 • Con nguyện Không Sát Sanh
 • Con nguyện Không Trộm Cắp
 • Con nguyện Không Tà Dâm
 • Con nguyện Không Nói Láo
 • Con nguyện Không Uống Rượu

Và con nguyện trường chay trong suốt 49 ngày hành trì lễ siêu độ. Con cầu xin thân tâm nhẹ nhàng, thơ thới, có đủ uy lực để dẫn dắt, hướng dẫn cho vong linh thoát được những vướng mắc, tìm được đúng hướng đi của mình để thác sanh.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. o (1 lạy)

 

Trong suốt 49 ngày, trước khi bắt đầu hành lễ, người chủ lễ này đều phải luôn luôn khấn nguyện:

Con tên là ____ ngày hôm nay con vì hương linh, phát nguyện thọ Tam Quy, trì Ngũ Giới, giữ trường chay, tu tập, giữ cho thân tâm luôn được thanh tịnh.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. o (1 lạy)

Sau đó thì trì câu Chú CA SA THA PHA trong 15 phút trước khi bắt đầu hành lễ. Nên giữ tâm thanh tịnh lúc trì Chú, có nghĩa là tránh Tâm Viên Ý Mã, quán tưởng hào quang rực sáng chung quanh mình.


+ 22