• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Hướng Dẫn Phần Nghi Thức

Nghi Thức Siêu Độ

Nghi Thuc Sieu Do 49 Ngay Vong Linh

Việc tu tập bao gồm:

Đây là những nguyên tắc căn bản áp dụng cho người sống lẫn người chết.

Người đã lìa đời, không còn đủ căn thức để tự buộc mình hành việc tu tập mà cầu giải thoát, tháo gỡ những vướng mắc mình tự buộc ràng từ khi còn tại thế. Có khi cũng không hiểu, không nhận chân ra được là mình đã làm sai, hay hiểu sai về một việc gì.

Khi còn sống không tha thiết đến việc tu tập, trí huệ không được phát sáng. Khi đã bỏ báu thân rồi, thần thức cũng tối mò mò, không phân định được hướng đi của mình.

Người chủ lễ có bổn phận giúp cho hương linh đốt sáng ngọn đèn trí huệ của mình qua việc Sám Hối, Trì Chú và Niệm Phật.

Sau đó, dùng lời Pháp để giảng dạy, dẫn dắt cho vong “MỞ TRÍ,” phân biệt được điều đúng sai, nên hay không nên. Vong có được chút trí huệ phát sáng, tìm đường thác sanh rất dễ dàng.


+ 16